Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteet sisältävät liiketapapolitiikan (Code of Conduct), kilpailuoikeuspolitiikan, henkilöstöpolitiikan sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan.

Pohjolan Voiman liiketapapolitiikka (Code of Conduct)

1. Yleistä

Pohjolan Voiman tarkoituksena on tuottaa ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Tuotamme omakustannushintaista sähköä ja lämpöä omistajillemme ja välillisesti tuomme työtä ja hyvinvointia Suomeen. Pohjolan Voiman strategian yhtenä teemana on ”kestävää tuotantoa markkinaehtoisesti”. Kestävyydellä tarkoitamme tässä sitä, että otamme toiminnassamme huomioon vastuullisuuden eri ulottuvuudet: taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen. Pohjolan Voiman vastuullisuus tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista olemme tunnistaneet neljä meille olennaisempaa tavoitetta. Tavoitteet on avattu vastuullisuusohjelmassamme. Seuraamme tavoitteidemme toteutumista ja päivitämme vastuullisuusohjelmamme ja sen tavoitteet vuosittain.  

Vastuullisuuden näkökulmat on sisällytetty myös politiikkoihin, jotka ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Pohjolan Voima Oyj:n hallitus vahvistaa vastuullisuustavoitteet ja toimintaamme ohjaavat politiikat vuosittain. Konsernijohto ja konserniyhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.  

Pohjolan Voiman vastuullisia periaatteita on määritelty tämän politiikan lisäksi erityisesti henkilöstöpolitiikassa sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikassa. 

Hallitukselle raportoidaan sen kokouksissa vastuullisuutta koskevista asioista. Pohjolan Voima -konsernissa vastuullisuudesta vastaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Lisäksi talousjohtaja vastaa vastuullisuuden talouteen liittyvistä asioista, henkilöstöjohtaja henkilöstöasioiden liittyvistä asioista ja toimitusjohtaja ympäristöasioista. Lakiasiainjohtaja vastaa tästä politiikasta ja sen päivittämisestä. 

Tämä politiikka kuvaa Pohjolan Voimassa noudatettavan vastuullisen liiketavan perusvaatimukset.  

Toimimme näiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja noudattamamme lakeja. Noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin YK:n kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskeviin periaatteisiin (YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta).   

2. Henkilöstön kunnioittaminen  

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja toista yksilönä 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja erilaisuutta. Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja edistämme tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua koko työsuhteen ajan. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, etnisen taustan, elämänkatsomuksen, ammatillisen järjestäytymisen, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Emme suvaitse pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään arvoketjumme osassa. Kunnioitamme henkilöstön yhdistymisvapautta ja noudatamme työehtosopimuksia. Emme hyväksy toisen henkilön seksuaalista tai muuta häirintää, kiusaamista tai muuten epäasiallista kohtelua.  

Toimimme avoimesti ja säilytämme luottamuksellisuuden 

Yrityskulttuurimme on avoin ja vuorovaikutteinen, millä luomme pohjan luottamukselle, hyvälle työilmapiirille sekä johtamistyölle. Osallistamme henkilöstöä työyhteisön, yhtiön toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseen. Hyvän työyhteisön kehittäminen ja työilmapiirin ylläpitäminen on jokaisen pohjolanvoimalaisen tehtävä. 

Emme ilmaise tai luovuta luottamuksellista tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa niille, joilla ei ole siihen oikeutettua tarvetta. 

Varmistamme turvallisen työn sekä parannamme työntekijöiden hyvinvointia ja kehittymistä  

Työterveyden ja –turvallisuuden hyvien käytäntöjen mukainen toiminta ja sen jatkuva parantaminen on osa vastuullisuuttamme. 

Työskentelemme Pohjolan Voimassa turvallisesti aiheuttamatta riskejä itselle tai muille. Tunnistamme ja arvioimme terveys- ja työturvallisuusriskejä sekä raportoimme niistä työympäristön kehittämiseksi. Työturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia. 

Työhyvinvointiin panostamalla tähtäämme työn sujumiseen, työn merkityksen tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Ennakoivilla työhyvinvointitoimenpiteillä tuemme työkykyä ja ehkäisemme työperäisiä sairauksia ja vammoja. 

Jokaisella pohjolanvoimalaisella on vastuu oman osaamisen ja työyhteisön kyvykkyyden kehittämisestä. Jokaisella pohjolanvoimalaisella on mahdollisuus parantaa suoritustaan ja siten sitä kautta työsuorituksellaan ja toiminnan tuloksellisuudella sekä osaamisellaan vaikuttaa omaan ansioonsa. 

Henkilöstöä koskevat tarkemmat toimintaperiaatteemme on kuvattu henkilöstöpolitiikassamme. 

3. Kestävä energia 

Vähennämme vaikutuksiamme ilmastoon ja ympäristöön  

Tunnistamme ja selvitämme toimintamme ympäristövaikutukset ja -riskit sekä toimintaamme liittyvät luontoarvot ja energian tuotannon ja käytön tehostamisen mahdollisuudet. Seuraamme ja mittaamme toimintamme vaikutuksia ilmaan, ilmastoon, veteen, maaperään ja luonnon monimuotoisuuteen. Sitoudumme kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tavoitteenamme on energiantuotannon tehostaminen ja energiankäytön vähentäminen.  

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on tunnistettava omaan työhönsä liittyvät ympäristö- ja energiatehokkuusasiat sekä mahdollisuudet kehittää niitä. Edellytämme henkilöstöltä ja palveluntuottajilta, että jokainen osaa ja toimii työssään vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. 

Ympäristöasioita koskevat toimintatapamme on kuvattu tarkemmin ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikassamme.   

4. Lakien noudattaminen ja eettisyys  

Noudatamme lakeja ja toimimme rehellisesti  

Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, ml. soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä kauppapakotesäädöksiä. Lain mukaisen toiminnan varmistamiseksi jokaisen Pohjolan Voima -konsernissa työskentelevän tulee noudattaa Pohjolan Voiman kilpailuoikeusohjeistusta. Kilpailuoikeusohjeistuksella ja sen tehokkaalla täytäntöönpanolla varmistamme, että yhtiön parhaat toimintatavat ja kilpailulainsäädäntö tunnetaan ja ymmärretään sekä että niitä noudatetaan konsernin kaikilla tasoilla. 

Vältämme eturistiriidat 

Emme hyväksikäytä asemaa tai työn kautta saatua tietoa henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi ja tuomme esiin sidonnaisuutemme läpinäkyvästi. Noudatamme yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa yleisesti käytössä olevia hyviä toimintatapoja.  

Lahjonnan ja korruption vastaisuus  

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota, emmekä ole osallisena liikesuhteissa, joissa ei noudateta lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja ja säädöksiä. 

Emme ota vastaan, emmekä tarjoa lahjoja tai etuuksia, jotka ylittävät kohtuullisen ja tavanomaisen liiketoimintaan tai työsuhteeseen kuuluvan vieraanvaraisuuden. Mikäli lahjan tai etuuden vastaanottaminen tai tarjoaminen saattaa näyttää eturistiriitaan johtavalta tai siihen liittyy tulkinnanvaraisuuksia, selvitämme tilanteen hyväksyttävyyden etukäteen johdon kanssa. 

Pidämme huolta yrityksen omaisuudesta 

Pidämme huolta yrityksen omaisuudesta ja resursseista ja käytämme niitä vain liiketoiminnan päämäärien edistämiseen. Suojelemme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä sekä Pohjolan Voiman omistamaa tai hallitsemaa aineellista ja aineetonta omaisuutta vahingoilta ja väärinkäytöltä. Työskentelemme vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Noudatamme rahoitusmarkkinoiden sekä energian tukkumarkkinoiden väärinkäytön estämiseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.  

5. Vastuullisuus verkostoissa ja sidosryhmäsuhteissa 

Toimimme projektimaisesti verkostoissa omistajiemme, kumppaniemme ja alihankkijoidemme kanssa. Meille on tärkeää, että sopimus- ja yhteistyökumppanimme tiedostavat oman roolinsa Pohjolan Voiman arvoketjussa ja sitoutuvat toiminnassaan vastuullisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden kehittämiseen. Edellytämme verkostoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme vastaavien liiketapaperiaatteiden noudattamista ja tuemme vastuullisuuden kehittymistä soveltuvilla seurantakäytännöillä.  

Toimimme rehellisesti ja vilpittömästi suhteissa kaikkiin sidosryhmiimme. Kerromme myös mahdolliset ongelmakohdat. Vuorovaikutuksemme sidosryhmiemme kanssa on avointa ja rakentavaa.       

Vastuullisuutta verkostoissa ja arvoketjussa käsitellään tarkemmin yksityiskohtaisemmissa konsernitason ohjeissa.  

6. Toimintaohjeen noudattaminen kuuluu kaikille 

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on noudatettava näitä eettisiä periaatteita sekä vastuullisuus- ja liiketapapolitiikkaa. Kaikkia kannustetaan keskustelemaa tähän politiikkaan liittyvistä kysymyksistään esihenkilönsä tai asiaan liittyvän vastuuhenkilön kanssa. Johto ja esihenkilöt noudattavat eettisten periaatteiden mukaista toimintatapaa sekä toimivat itse hyvänä esimerkkinä.  

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on raportoitava liiketapapolitiikan rikkomuksesta esihenkilölle, yhtiön johtoon kuuluvalle tai sisäisen luottamuksellisen ilmoituskanavan kautta. Kaikki vilpittömästi tehdyt ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä käsitellään luottamuksellisesti ja tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti. Emme suvaitse minkäänlaisia vastatoimia ilmoittajia kohtaan.  

7. Politiikat ja päätöksenteko 

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.  

Liiketapapolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Lakiasiainjohtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä. 

Hyväksytty Pohjolan Voiman hallituksessa 21.12.2022.

Katso myös