Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteet sisältävät liiketapapolitiikan (Code of Conduct), kilpailuoikeuspolitiikan, henkilöstöpolitiikan sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan.

Pohjolan Voiman liiketapapolitiikka (Code of Conduct)

1. Yleistä

Tämä politiikka kuvaa Pohjolan Voimassa noudatettavan liiketavan perusvaatimukset.

Pohjolan Voima toimii näiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja noudattaa lakeja. Pohjolan Voiman tavoitteena on taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullinen hallinta. Noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin kansainvälisesti tunnustettuihin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskevaan periaatteeseen (YK:n Global Compact). Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavien periaatteiden noudattamista ja tuemme vastuullisuuden kehittymistä soveltuvilla seurantakäytännöillä.

2. Eettiset periaatteet

Noudatamme lakeja ja toimimme rehellisesti

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa tukeudumme asiantuntijoiden apuun.

Toimimme rehellisesti ja vilpittömästi suhteissa kaikkiin sidosryhmiimme. Kerromme myös mahdolliset ongelmakohdat.

Kunnioitamme toista yksilönä

Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja edistämme tasapuolista kohtelua rekrytoinnista lähtien koko työsuhteen ajan. Kunnioitamme erilaisuutta. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, etnisen taustan, elämänkatsomuksen tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi.

Emme hyväksy toisen henkilön häirintää, kiusaamista tai muuten epäasiallista kohtelua.

Toimimme avoimesti ja säilytämme luottamuksellisuuden

Yrityskulttuurimme on avoin ja vuorovaikutteinen millä luomme pohjan luottamukselle. Vuorovaikutuksemme sidosryhmiemme kanssa on avointa ja rakentavaa.

Emme ilmaise tai luovuta luottamuksellista tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa niille, joilla ei ole siihen oikeutettua tarvetta.

Vältämme eturistiriidat

Emme hyväksikäytä asemaa tai työn kautta saatua tietoa henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi ja tuomme esiin sidonnaisuutemme läpinäkyvästi.

Vastustamme lahjontaa emmekä ole osallisena liikesuhteissa, joissa ei noudateta lahjonnan vastaisia lakeja ja säädöksiä.

Emme ota vastaan, emmekä tarjoa lahjoja tai etuuksia, jotka ylittävät kohtuullisen ja tavanomaisen liiketoimintaan tai työsuhteeseen kuuluvan vieraanvaraisuuden. Mikäli lahjan tai etuuden vastaanottaminen tai tarjoaminen saattaa näyttää eturistiriitaan johtavalta tai siihen liittyy tulkinnanvaraisuuksia, selvitämme tilanteen hyväksyttävyyden etukäteen johdon kanssa.

Pidämme huolta yrityksen omaisuudesta

Pidämme huolta yrityksen omaisuudesta ja resursseista ja käytämme niitä vain liiketoiminnan päämäärien edistämiseen. Suojelemme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä sekä Pohjolan Voiman omistamaa tai hallitsemaa aineellista ja aineetonta omaisuutta vahingoilta ja väärinkäytöltä. Työskentelemme vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Varmistamme toimivan ja turvallisen työympäristön

Ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden sekä työterveyden ja -turvallisuuden hyvien käytäntöjen mukainen toiminta ja sen jatkuva parantaminen ovat osa vastuullisuuttamme.

Työskentelemme Pohjolan Voimassa turvallisesti aiheuttamatta riskejä itselle, muille tai ympäristölle. Raportoimme riskeistä ja havainnoista työympäristön kehittämiseksi.

3. Toimintaohjeen noudattaminen

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on noudatettava Pohjolan Voiman eettisiä periaatteita ja liiketapapolitiikkaa. Kaikkia kannustetaan keskustelemaan liiketapapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistään esimiehensä tai asiaan liittyvän vastuuhenkilön kanssa. Johto ja esimiehet tukevat eettisten periaatteiden mukaista toimintatapaa sekä toimivat itse hyvänä esimerkkinä.

Jokaisen Pohjolan Voimassa työskentelevän on raportoitava liiketapapolitiikan rikkomuksesta esimiehelle, yhtiön johtoon kuuluvalle henkilölle tai sisäiselle tarkastukselle. Kaikki ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä käsitellään luottamuksellisesti ja tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti.

4. Politiikat ja päätöksenteko

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteita on määritelty tämän politiikan lisäksi erityisesti henkilöstöpolitiikassa sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikassa.

Liiketapapolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Lakiasiainjohtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä.

Hyväksytty Pohjolan Voiman hallituksessa 14.12.2021

Katso myös