Ilmastotyötä: kohti vähähiilisyyttä

Pohjolan Voima on osa prosessia, jossa Suomesta tehdään vähähiilinen yhteiskunta. Koska tuotamme merkittävän osan Suomessa tuotetusta sähköstä, toimillamme on merkitystä.

Olemme pienentäneet omaa hiilikuormaamme määrätietoisesti 1990-luvun lopulta lähtien. Nykyisin 99 % sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Lämmöntuotannostamme 90 % oli hiilidioksidineutraalia vuonna 2023. Hiilineutraalin tuotantomme osuus kasvaa edelleen.

Vuonna 2023 tuottamastamme sähköstä 99 % oli hiilineutraalia.
Lämmöntuotannostamme 90 % oli hiilidioksidineutraalia vuonna 2023.

Tavoitteemme on nostaa sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus
99 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoitteemme on 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Ydinvoimalla, vesivoimalla, biovoimalla

Pohjolan Voimassa merkittävin hiilidioksidineutraali sähköntuotantomuoto on ydinvoima. TVO:n Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön (OL3) myötä vähähiilisen sähköntuotannon osuus nousee entisestään. OL3 liitettiin valtakunnan sähköverkkoon maaliskuussa 2022 ja aloitti säännöllisen sähköntuotannon 16.4.2023. TVO on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa ja tärkein säätövoiman lähde. Olemme korottaneet vesivoimalaitostemme tehoja laitosten peruskunnostusten yhteydessä. Tämä on lisännyt hiilidioksidineutraalin vesivoiman tuotannon kapasiteettia.

Lämpövoimalaitoksemme ovat tehokkaita lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia. Metsäteollisuuden tehdasalueilla sijaitsevat biovoimalaitokset käyttävät polttoaineinaan metsäteollisuuden sivuvirroista peräisin olevaa, puuperäistä ainesta. Ne tuottavat tehdasalueilleen niiden tarvitsemaa prosessihöyryä ,sekä kaukolämpöä lähiyhdyskunnilleen ja lisäksi sähköä.

Olemme purkaneet kolme öljy- ja hiilivoimalaitostamme.  Ensimmäisenä purettiin Kotkan Mussalossa sijainnut voimalaitos vuonna 2015. Vuosina 2019-2021 olivat vuorossa hiili- ja öljyvoimalaitokset Kristiinankaupungissa ja Porin Tahkoluodossa. 

Turve rajataan varapolttoaineeksi

Voimalaitoksissa, joissa tuotamme lämpöä ja sähköä yhteistuotantona (CHP), polttoaineina ovat pääosin puuperäiset polttoaineet. Lisäksi käytämme kierrätyspolttoainetta, turvetta ja kivihiiltä.

Tavoitteemme oli, että vuonna 2022 olemme vähentäneet turpeen käyttöä 60 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2022 turpeen käyttömme oli 26 % vähemmän ja tavoitteemme jäi saavuttamatta. Syynä tähän oli metsäenergian heikko saatavuus. Strategiakautemme 2022–2027 tavoitteena on, että käytämme fossiilisia polttoaineita ja turvetta vain käynnistys-, vara- ja toimitusvarmuuspolttoaineena markkinatilanne huomioiden.

Osassa voimalaitoksia olemme jo hyvässä vauhdissa. Turpeen rajaaminen vain varapolttoaineeksi ei kuitenkaan käy käden käänteessä, sillä keinoja on etsittävä laitos- ja kattilakohtaisesti. Kyse on mm. kattilan korroosion ja käyttöhäiriöiden välttämisestä.

Tavoitteenamme on rajata turva käynnistys- ja varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä.

Katso myös

Kaukaan Voiman biovoimalaitos Lappeenrannassa