Päästöt vielä vähemmäksi

Olemme vähentäneet kivihiilen ja turpeen käyttöä systemaattisesti. Samalla hiilidioksidipäästömme ovat laskeneet. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä myös parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta. Lisäksi rikkidioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt ovat laskeneet.

Valtaosassa tuotantoyhtiöistämme on käytössä sertifioidut, ISO 140001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät.

Lämpövoimalaitoksiimme on tehty mittavia investointeja päästöjen vähentämiseksi. Laitosten päästöt riippuvat siitä, millaista polttoainetta niissä käytetään ja siitä, paljonko niiden tuotanto vuosittain vaihtelee.

Pohjolan Voiman lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa käytetään polttoaineina puuperäisiä polttoaineita – kuten metsäteollisuuden sivuvirtoja ja metsätähteitä – kierrätyspolttoainetta, turvetta, kivihiiltä sekä käynnistys- ja varapolttoaineena vähäisiä määriä maakaasua ja öljyä.

Vähennämme turpeen käyttöä hallitusti. Lue lisää ilmastotyötä-sivulta

Tuotamme jo 99 % sähköstä hiilidioksidineutraalisti

Tavoitteenamme on nostaa hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 prosenttiin sähköstä ja 85 prosenttiin lämmöstä vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 hiilineutraalin sähköntuotantomme osuus oli 99 % ja lämmöntuotantomme 90 %.

Pohjolan Voiman hiilidioksidipäästöt ovat olleet laskusuunnassa pääasiassa kivihiilen ja turpeen käytön vähenemisen vuoksi. Vuonna 2023

  • sähkön- ja lämmöntuotantomme hiilidioksidipäästöt olivat 0,2 miljoonaa tonnia
  • sähköntuotantomme ominaishiilidioksidipäästöt olivat 31 g CO2 /kWh vuonna 2022.

Lämpövoima: huomiota typen oksideihin

Viime vuosina olemme tehneet työtä pienentääksemme typen oksidien päästöjä. Tätä koskevaa kehitystyötä on tehty kaikissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissamme. Olemme mm. kehittäneet yhdessä teknologiatoimittaja Valmetin kanssa voimalaitoskattilan säätötekniikkaa niin, että palamista voidaan hallita paremmin. Tämä vähentää typen oksidien muodostumista.

Vuonna 2023 päästömme ilmaan vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023

  • rikkidioksidipäästömme olivat 0,2 tuhatta tonnia
  • typenoksidien päästömme 1,3 tuhatta tonnia
  • hiukkaspäästömme 0,05 tuhatta tonnia.
Lämmön- ja sähköntuotannon happamoittavat päästöt 2019-2023

Päästöluvut löytyvät oheisesta pdf-dokumentista.
Katso tarkemmin myös vuosikertomuksestamme.
Lämpövoimalaitoksemme päästöjen kuvaajat on esitetty kunkin voimalaitoksen sivulla, katso tarkemmin Voimalaitokset-sivuilta.

Palamisprosessi tarkasti hallintaan

Lämpövoimalaitoksissa tarkka kattiloiden palamisprosessien hallinta parantaa energiatehokkuutta ja vähentää samalla päästöjä. Edistyksellinen näytteenottoteknologia voimalaitosten piipuissa tuottaa jatkuvaa tietoa päästöistä.

Esimerkiksi Rauman Biovoimassa on käytössä näytteenottoteknologia, jolla saadaan tarkkaa, reaaliaikaista tietoa noin 20 yhdisteen pitoisuuksista.

Vesivoima: sähköä hiilidioksidineutraalisti

Vesivoiman tuotannosta ei aiheudu CO2-päästöjä, päästöjä veteen tai maaperään, ei myöskään kiinteitä jätteitä. Suomen leveysasteilla, pohjoisessa ilmastossa, metaanipäästöt arvioidaan vähäisiksi. Tilanne on toinen kuin subtrooppisilla ja trooppisilla alueilla, joissa vesialtaiden metaanipäästöjä on tutkittu eniten.

Metaania syntyy, kun orgaaninen aines hajoaa patoaltaissa. Suomessa voimalaitokset käyttävät yleensä luonnollista vesistöä vesivoiman tuotantoon, mikä vähentää päästöjä.

Vesivoimalaitosten energiatehokkuutta on parannettu ja parannetaan määrävälein. Tämä vähentää päästöjä tuotettua energiayksikköä kohti edelleen. Peruskunnostukset tuovat myös ympäristöhyötyjä. Esimerkiksi öljyvuotojen riskiä on minimoitu, kun turbiinien napojen voiteluaine on vaihtunut öljystä vedeksi.

Ydinvoima: tärkeä rooli ilmastotyössä

Ydinvoima on päästötön sähköntuotantomuoto. Sillä on erittäin merkittävä rooli ilmastotyössä Suomessa ja EU:ssa. Euroopassa ydinenergialla tuotetaan noin puolet vähäpäästöisestä sähkön tuotannosta. Suomessa ydinvoima on vesivoiman ohella merkittävin vähäpäästöinen sähkön tuotantomuoto.

Ydinvoiman ympäristökysymyksistä ja mm. käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta voit lukea TVO:n ja Posivan sivuilta.