Henkilöstöpolitiikka

1 Yleistä

Pohjolan Voiman henkilöstöpolitiikan periaatteita ohjaavat Pohjolan Voiman arvot taitavasti, luotettavasti, yhdessä sekä vastuullinen toimintatapa. Henkilöstöpolitiikassa on kuvattu henkilöstöjohtamisen keskeiset toimintaperiaatteet eri osa-alueilla. Pohjolan Voima -konsernin yhtiöiden johtoon kuuluvat vastaavat kukin omalla vastuualueellaan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöperiaatteiden noudattamisesta sekä henkilöstöresursseista. Lähin esimies on työnantajan edustaja henkilöstöasioissa. Hyvän työyhteisön kehittäminen ja työilmapiirin ylläpitäminen on jokaisen pohjolanvoimalaisen tehtävä.

Pohjolan Voiman henkilöstöpolitiikan periaatteita ohjaavat Pohjolan Voiman arvot taitavasti, luotettavasti, yhdessä sekä vastuullinen toimintatapa.

2 Toimintaperiaatteet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kohtelemme Pohjolan Voimassa kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Toimimme aktiivisesti kaikenlaista työntekijöiden syrjintää ja häirintää vastaan.

Johtaminen ja esimiestyö

Johto ja esimiehet toteuttavat vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteita ja hyväksyttyä johtamisprosessia. Hyvä työilmapiiri, avoin vuorovaikutus ja luottamus ovat perustana johtamiselle ja esimiestyölle.

Henkilöstö tuntee Pohjolan Voiman, yksikkönsä ja omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja on sitoutunut niiden toteuttamiseen.

Viestintä henkilöstölle on aktiivista ja avointa.

Osaaminen ja kehittyminen

Esimiehet vastaavat Pohjolan Voiman henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Jokaisella pohjolanvoimalaisella on vastuu oman osaamisen ja työyhteisön kyvykkyyden kehittämisestä. Seuraajasuunnittelulla varmistamme avainosaamisen säilymisen.

Hyödynnämme henkilöstön osaamista tarkoituksenmukaisilla tehtäväkokonaisuuksilla ja työjärjestelyillä. Vastuualueet palvelevat kokonaisuutta ja jokainen pohjolanvoimalainen tuntee työnsä sisällön ja tavoitteet. Työn hyvä hoitaminen edellyttää muutosvalmiutta, oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoa.

Henkilöstösuunnittelu ja työnantajakuva

Henkilöstösuunnittelu varmistaa Pohjolan Voiman strategian toteuttamisen sekä avainosaamisen varmistamisen ja oikean henkilöstöhankinnan. Pohjolan Voimassa laaditaan vuosittain henkilösuunnitelma. Rekrytointi perustuu liiketoiminnan tarpeisiin. Kuhunkin tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö.

Pohjolan Voiman työnantajakuva rakentuu hyvän työpaikan maineelle.

Palkka ja palkitseminen

Rahapalkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus ja henkilökohtainen työssä menestyminen. Jokaisella pohjolanvoimalaisella on mahdollisuus parantaa suoritustaan ja siten sitä kautta työsuorituksellaan ja toiminnan tuloksellisuudella sekä osaamisellaan vaikuttaa omaan ansioonsa. Tuloksista palkitseminen edellyttää tavanomaisen toiminnan ylittävää suoritusta ja osaamisen käyttöä. Henkilöstö tietää, millä tavoin kukin voi kehittää omaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työhyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Työhyvinvointiin panostamalla tähtäämme työn sujumiseen, työn merkityksen tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Ennakoivilla työhyvinvointitoimenpiteillä tuemme työkykyä ja ehkäisemme työperäisiä sairauksia ja vammoja. Työturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen pohjolanvoimalaisen asia.

3 Politiikat ja päätöksenteko

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.

Pohjolan Voiman vastuullisia periaatteita on määritelty tämän politiikan lisäksi erityisesti liiketapapolitiikassa sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikassa.

Henkilöstöpolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Henkilöstöjohtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä.