Kilpailuoikeuspolitiikka

1 Yleistä

Pohjolan Voiman kilpailuoikeuspolitiikka määrittelee yhteiset periaatteet siitä, miten kilpailuoikeuden sääntöjä noudatetaan Pohjolan Voima -konsernin kaikessa toiminnassa.

Pohjolan Voiman kilpailuoikeusohjeistus käsittää kilpailuoikeuspolitiikan lisäksi Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät kilpailuoikeusohjeen, parhaat menettelytavat sekä ohjeen kilpailuviranomaisen tarkastusta varten.

Kilpailuoikeuspolitiikkaa ja muuta kilpailuoikeusohjeistusta noudatetaan koko Pohjolan Voima -konsernissa. Kilpailuoikeusohjeistus koskee kaikkia Pohjolan Voimassa työskenteleviä sekä sen hallinnossa toimivia henkilöitä, eli emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajia sekä hallitusten, valiokuntien, toimikuntien sekä työryhmien jäseniä ja varajäseniä heidän osallistuessaan Pohjolan Voiman toimintaan tai sen toiminnan valvontaan. 

2 Toimintaperiaatteet

Pohjolan Voiman keskeinen tavoite on yhtiön energiantuotannon tehokkuus ja edullisuus. Yhtiössä tiedostetaan kilpailulainsäädännön merkitys tehokkaan taloudellisen toiminnan suojelemisen keskeisenä elementtinä, jonka perusperiaatteet ovat linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa.  

Pohjolan Voiman periaatteisiin kuuluu kilpailulain ja muiden toimintaa säätelevien lakien ja määräysten noudattaminen. Lain mukaisen toiminnan varmistamiseksi jokaisen Pohjolan Voima -konsernissa työskentelevän tulee noudattaa Pohjolan Voiman kilpailuoikeusohjeistusta.  

Kilpailuoikeusohjeistuksella ja sen tehokkaalla täytäntöönpanolla varmistetaan, että yhtiön parhaat toimintatavat ja kilpailulainsäädäntö tunnetaan ja ymmärretään sekä että niitä noudatetaan konsernin kaikilla tasoilla. Tavoitteena on, että konsernin työntekijät tiedostavat kiellettyjen menettelytapojen lisäksi kilpailuoikeudellisesti riskialttiit menettelytavat. Kaikissa tulkinnanvaraisissa tai muuten epäselvissä tilanteissa tulee olla yhteydessä konsernin lakiasiainosastoon.  

Lakiasiainjohtaja vastaa keskitetystä kilpailuoikeusasioiden koordinoinnista sekä kilpailuoikeusohjeistuksen täytäntöönpanon varmistamisesta. Toiminnan kilpailulainsäädännön mukaisuuden seurantaan kuuluu henkilöstön kouluttaminen ja sisäisten kilpailuoikeudellisten tarkastusten suorittaminen.  

Pohjolan Voima Oyj:n hallitus pidetään informoituna kilpailuoikeusasioista. Yhteydenpito kilpailuviranomaisiin koordinoidaan aina yhdessä Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa osakkaita kilpailuoikeusasioista.  

3 Politiikat ja päätöksenteko

Politiikat ohjaavat konsernin toimintaa ja sen johtamista. Konsernijohto tai yhtiöt täydentävät politiikkoja tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, jotka on johdettu politiikan periaatteista.

Kilpailuoikeuspolitiikan hyväksyy Pohjolan Voima Oyj:n hallitus. Lakiasiainjohtaja vastaa politiikasta ja sen päivittämisestä.

Hyväksytty Pohjolan Voiman hallituksessa 14.12.2021