Talous ja rahoitus

 
 

Pohjolan Voima -konsernin keskeiset tunnusluvut

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaisella ns. mankalatoimintaperiaatteella.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan.

Toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

Avainluvut 2019

*Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot

Rahoitustilanne vahva

Konsernin rahoitustilanne on vahva ja maskuvalmius hyvä. 31.12.2019 rahat ja pankkisaamiset olivat 62 (60) miljoonaa euroa ja lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittisopimuksia 300 (300) miljoonaa euroa ja käyttämättömiä osakaslainasitoumuksia 90 (90) miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimuksesta 21 miljoonaa euroa erääntyy kesäkuussa 2021 ja 279 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022. Lyhytaikaista varainhankintaa varten konsernilla oli 300 (300) miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käytettynä oli 100 (85) miljoonaa euroa.
Konsernin korolliset velat olivat 1 210 (1 222) miljoonaa euroa.

Pohjolan Voima Oyj laski 18.11.2019 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 20.1.2025 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 24.12.2019 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi vakaaksi (stable).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3 EPR -projektiin

Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 EPR -projektin aikatauluun ja tulontuottamiskykyyn.