Pohjolan Voiman toimintaympäristön skenaariot 2035

Skenaariotyössä hahmoteltiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia: Entä jos?

Pohjolan Voima on laajassa skenaariotyössä yhdessä sidosryhmiensä kanssa pohtinut vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja energiatulevaisuutta pitkällä aikavälillä vuoteen 2035. Esitimme itsellemme kysymyksiä, kuten ”Entä jos?” ja ”Mitä sellaista voisi tapahtua, joka ei ole ilmeistä? Yritimme katsoa energia-alaa ulkopuolisten silmin.

Skenaariotyössämme emme ole pyrkineet yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan kuvaamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Neljässä skenaariossamme on kuvattu erilaisia kehityskulkuja ja muutosilmiöitä. Skenaariot ovat kärjistettyjä esimerkkejä siitä, minkälaiseen maailmaan erilaiset kehityspolut voivat johtaa. Emme oleta niistä minkään toteutuvan sellaisenaan, mutta ne auttavat meitä hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksia.

Mitä skenaariot ovat?

Skenaariot eivät ole ennusteita eikä niitä tehtäessä pidä pysähtyä miettimään sitä, kuinka todennäköistä jokin on. Skenaariot ovat kokonaisvaltaisia kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Ne kuvaavat ulkoisen toimintaympäristön kehitystä ja auttavat ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia, tapahtumien syy-seuraussuhteita ja skenaarioiden vaikutuksia. Tässä esitetyt skenaariot liittyvät Pohjolan Voiman toimintaympäristön muutoksiin.

Miksi skenaarioita tehdään?

Skenaariotyön avulla emme pyrkineet yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan strategisen ajattelun, tulevaisuuteen liittyvän näkemyksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Skenaarioiden tarkoituksena on vahvistaa edellytyksiämme ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden vaihtoehtoisia kehityskulkuja sekä parantaa reagointikykyämme ja muutosvalmiuttamme. Tarkoituksenamme ei ole valita yhtä skenaariota asettamalla skenaarioita preferenssi- tai todennäköisyysjärjestykseen, vaan tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta.

Miten skenaariot on rakennettu?

Skenaariotyöhön osallistuivat Pohjolan Voiman henkilöstö ja asiakkaat. Lisäksi haastattelimme laajan joukon – lähes 50 – eri sidosryhmien edustajaa ja eri alojen asiantuntijoita. Meitä tuki työssä skenaariotyöhön erikoistunut konsulttiyhtiö Capful. Skenaariotyö toteutettiin vuonna 2021.

Neljä kuviteltua tulevaisuutta

Skenaarioiden lähtökohtana on erilaiset vaihtoehdot yhteiskunnan megatrendeistä. Lisäksi taustalla vaikuttavat energia-alan trendit ja niiden vaikutukset. Tarkastelussa on otettu huomioon muun muassa ilmastotoimenpiteet, fossiilista luopuminen, varastoinnin tarve, digitalisaatio ja teknologia sekä resurssiniukkuus.

Tutustu skenaarioiden kiteytyksiin

Neljässä skenaariossa on pohdittu tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja talouden, politiikan ja energiantuotantomuotojen näkökulmista. Katso vaihtoehtoisten tulevaisuuksien lyhyet kuvaukset.

Skenaariotyö auttaa näkemään vaihtoehtoisia kehityskulkuja

”Entä jos? Se on kysymys, jonka jokaisen yrityksen johto joutuu säännöllisin väliajoin esittämään itselleen. Vaikka tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, se on kuitenkin välttämätöntä. Laaja skenaariotyö teki näkyväksi mahdollisia kehityssuuntia, joihin Pohjolan Voiman on varauduttava”, kirjoittaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Energiatulevaisuus edellyttää johdonmukaista politiikkaa

Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa

”Harva meistä oli varautunut monivuotiseen koronapandemiaan. Tuskin kovinkaan moni myöskään uskoi, että Euroopassa soditaan vuonna 2022. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne vaatii niin päättäjiltä kuin energia-alaltakin kokonaan uutta pohdintaa, jotta vakaa energia säilyy ja ilmastotyö jatkuu”, kirjoittaa Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa.

Miten maailmantilanne vaikuttaa energiatulevaisuuteemme?

Ilmastopolitiikkaan ei ole odotettavissa isoja muutoksia. Globalisaatio ei enää vahvistu, sillä painopiste siirtyy alueellisuuteen, huoltovarmuuteen ja turvallisuuspolitiikkaan. Materiaalipula ja kustannusten nousu saattavat jarruttaa investointeja. Energia-alan kehitysvauhti ei kuitenkaan ole uhattuna, sillä investointihalut ja -tarpeet eivät ole kadonneet. Näin summasivat asiantuntijat energiatulevaisuuteen vaikuttavia näkymiä Pohjolan Voiman keskustelutilaisuudessa. Keskustelemassa olivat edunvalvontajohtaja Joona TurtiainenEnergiateollisuudesta, Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila,EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuolasekä Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

”Nyt on erityisen tärkeää tunnistaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia”

Pohjolan Voiman skenaariotyössä oli mukana henkilöstön ja asiakkaiden lisäksi yli 50 sidosryhmien edustajaa ja eri alojen asiantuntijoita. Hallituksen jäsenet Helenin Juha-Pekka Weckström ja Kemiran Jukka Hakkila kokevat skenarioinnin tärkeänä työkaluna hallitukselle ja johtoryhmälle.

Laaja-alaista asiantuntemusta ja yhteistä näkemystä - pohjolanvoimalaiset mukana skenaariotyössä

Pohjolan Voiman skenaariotyöhön osallistui tärkeiden sidosryhmien ohella koko henkilöstö. Skenaariotyötä tehtiin erilaisissa työryhmissä ja -pajoissa, joiden tavoitteena oli koota yhteen laaja-alainen asiantuntemus ja näkemys. Kaksi pohjolanvoimalaista kertoo, mitä skenaariotyö tarjosi heille.