Pohjolan Voiman energiantoimituksen päällikkö Matti Sohlman on valittu jäseneksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACERin uuteen energian tukkumarkkinoiden kaupankäynnin asiantuntijaryhmään.

ACERin energian tukkumarkkinoiden asiantuntijaryhmän tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja ja -neuvoja energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun REMIT-asetuksen noudattamiseen ja energiakaupankäyntiin liittyen. Uusi konsultoiva asiantuntijaryhmä perustuu ACERin aiempien asiantuntijaryhmien kokemuksille. Asiantuntijaryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta.

Ryhmä neuvoo yhteistyövirastoa sen kansallisille sääntelyviranomaisille antamasta ohjauksesta ja suosituksista, jotka liittyvät markkinaosapuolien velvollisuuteen julkistaa sisäpiiritieto. Lisäksi ryhmä antaa lausuntoja kehitysehdotuksista tuleviin REMIT-säännösten muutoksiin. Asiantuntijaryhmä arvioi myös uusien teknologioiden, markkinakehityksen ja sääntelyn muutosten vaikutusta EU:n energian tukkumarkkinoiden toimintaan ja avustaa ACERia yleisessä tukkumarkkinoiden eheyden ja läpinäkyvyyden kehittämisessä.

− ”Tämä on hieno mahdollisuus päästä konkreettisesti vaikuttamaan niihin asetuksiin, joita tulevaisuudessa sovelletaan sellaisenaan kaikessa EU:n energiakaupankäynnissä”, kertoo Pohjolan Voiman energiantoimituksen päällikkö Matti Sohlman. Asetukset ovat säädöksiä, joita sovelletaan automaattisesti ja yhtäläisesti kaikissa EU-maissa heti niiden tultua voimaan eikä niitä tarvitse erikseen saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä eri Euroopan unionin maista. Ryhmän asiantuntijajäsenten valinnassa ACERin tavoitteena oli varmistaa korkeatasoinen asiantuntemus sekä tasapainoinen sidosryhmien edustus, joka sisältää markkinaosapuolet, organisoidut markkinat ja muut ammattimaisesti kauppoja järjestävät henkilöt, tiedontuottajat, tutkijat, konsultit, analyytikot ja kantaverkko-operaattoreiden yhteistyöelimet ENTSO-E ja ENTSO-G. 

Lisätietoa työryhmän toiminnasta löytyy täältä: https://acer.europa.eu/en/remit/REMITATACER/Cooperation/Pages/REMIT-Expert-Group.aspx

Energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) on perustettu EY-asetuksella 713/2009 avustamaan ja koordinoimaan kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten työtä. Sen toimipaikka on Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa.

ACERin tehtävät:

  • sähkö- ja kaasuverkkoja koskevien puiteohjeiden laadinta, joiden pohjalta siirtoverkkojen haltijoiden yhteistyöorganisaatiot ENTSO-E ja ENTSO-G valmistelevat sitovia verkkosääntöjä
  • eurooppalaisen ja kansallisten kymmenvuotisten verkkosuunnitelmien toteutumisen arviointi
  • päätökset rajajohtoasioissa, mikäli kansalliset sääntelyviranomaiset pyytävät tai mikäli sääntelyviranomaiset eivät pääse rajajohtoasiassa yhteisymmärrykseen
  • sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuuden valvonta
  • vuosittainen raportti markkinoiden toiminnasta.

ACERilla on johtaja, hallintoneuvosto, sääntelyneuvosto ja muutoksenhakuneuvosto. Energiamarkkinavirasto edustaa Suomea sääntelyneuvostossa, joka koostuu 27 kansallisten sääntelyviranomaisten edustajasta. Hallintoneuvostossa on yhdeksän Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission nimeämää jäsentä. Hallintoneuvosto nimeää muutoksenhakuneuvoston kuusi jäsentä.