Kari Asikainen ja Marja Tiitto, Pohjolan Voima

Pohjolan Voiman skenaariotyöhön osallistui tärkeiden sidosryhmien ohella koko henkilöstö. Skenaariotyötä tehtiin erilaisissa työryhmissä ja -pajoissa, joiden tavoitteena oli koota yhteen laaja-alainen asiantuntemus ja näkemys. Kaksi pohjolanvoimalaista kertoo, mitä skenaariotyö tarjosi heille.

Kari Asikainen

Business Partner, talous, Pohjolan Voima Oyj
PVO-Vesivoiman johtoryhmän jäsen

”Osallistuin skenaariotyössä ensin Pohjolan Voiman toimintamalliin sekä talous- ja lakiasioihin keskittyvään teemaryhmän työhön, jossa teimme selvitystä toimintaympäristön muuttujista varsinaista skenaariotyötä varten.  Sen jälkeen olin mukana koko henkilöstön yhteisissä työpajoissa.  

Skenaariotyö eteni sujuvasti, sillä kaikilla oli tiedossa työn etenemisen vaiheet ja tavoitteet. Oli ilahduttavaa, että keskustelua käytiin paitsi energia-alan myös laajemman toimintaympäristön muutoksista. Lopputulos linkittyy laajemmin politiikkaan ja talouteen, jolloin skenaariotyö toimii hyvänä keskustelun avauksena myös muiden kuin energia-alan edustajien kanssa.

Skenaariot kuvaavat äärimmäisiä kehityskulkuja mutta eivät ota kantaa niiden todennäköisyyteen. Työn kautta tiedostamme, mitä erilaiset kehityskulut voivat tarkoittaa. Ne tarjoavat pohjaa myös tulevien päätöksien tekemiselle. Uskon, että menemme entistä määrätietoisemmin kohti vastuullisempia tuotantomuotoja osana toimitusvarmuuden sekä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä.

Työvuosiltaan näin nuoret asiantuntijat eivät yleensä pääse mukaan yhtä syvällisiin keskusteluihin. Tuli jopa pohdittua, onko itsellä työhön mitään annettavaa, mutta keskustelu vei onneksi mukanaan. Koko konsernin yhteisessä kokoontumisessa käytiin hedelmällistä keskustelua – jopa Teamsin välityksellä! Oli hienoa huomata, kuinka erilaista substanssiosaamista ja asiantuntemusta pohjolanvoimalaisilta löytyy.”

Marja Tiitto

Asiantuntija, energiatalous, Kaukaan Voima Oy
Pohjolan Voiman vastuullisuusryhmän ja luonnon monimuotoisuus -hankkeen jäsen

”Osallistuin koko konsernia koskeviin keskusteluihin, joissa purettiin ryhmittäin yksittäistä skenaariota. Keskustellessa emme keskittyneet todennäköisyyksiin vaan käsittelimme vaihtoehtoja mahdollisimman avarakatseisesti. Skenariointi itsessään oli mielenkiintoista, ja fasilitoivat asiantuntijat veivät taitavasti keskustelua eteenpäin. Oli kiinnostava kuulla, kuinka erilaisia ajatuksia tulevaisuudesta voi olla, ja samalla pohtia, mitkä niistä voisivat toteutua.

Vastuullisuusnäkökulma oli vahvasti mukana skenaariotyössä. Pääsin tutustumaan tarkemmin muun muassa vaihtoehtoisiin energiantuotantomuotoihin kuten pienydinvoimaloihin. Jouduimme myös hyvin haastavien kysymysten äärelle: entä jos nyt vastuullisina pitämämme vaihtoehdot kuten luonnonvoimat eivät olekaan käytettävissä? Entä jos hiilineutraaliustavoitteet karkaavatkin kauemmaksi?

Monista muuttujista huolimatta energia-alan tulevaisuus näyttää valoisalta. Maailman muutoksia on kuitenkin pyrittävä ennakoimaan ja ottamaan huomioon omassa toiminnassamme. Näen skenaariotyöstä suuria hyötyjä niin pohjolanvoimalaisille kuin sidosryhmillekin. Nyt meillä on yhteinen, vahvempi ymmärrys siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja miten valmistaudumme siihen.”

Lue lisää Pohjolan Voiman toimintaympäristön skenaarioista 2035