Pohjolan Voimaan kuuluva Laanilan Voiman voimalaitos Oulussa

Laanilan Voiman voimalaitokselle tehty liki neljän miljoonan euron investointi nostaa puuperäisten polttoaineiden osuuden 50 prosenttiin kaikesta voimalaitoksen polttoaineesta ja mahdollistaa turpeen korvaamisen sahateollisuuden sivuvirroilla. Uudistus vähentää laitoksen nykyisiä rikkipäästöjä yli 30 prosenttia.

Laanilan Voiman voimalaitos Oulussa on tuottanut prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä polttamalla pääosin turvetta. Turpeen osuus laitoksen polttoaineista on ollut 75 prosenttia.

Yhtiö päätti vuonna 2019 investoida Pyroflow-kattilan arinaan, uuteen polttoainesiiloon sekä kuljettimiin, joiden ansiosta puuperäisten polttoaineiden osuutta pystytään laitoksella kasvattamaan merkittävästi. Kattilassa poltetaan lisäksi pieniä määriä kierrätyspuuta.

– Tavoitteena on kaksinkertaistaa kiinteiden biopolttoaineiden osuus. Käyttöolosuhteiden ollessa hyvät, niiden osuus voi nousta jopa 80 prosenttiin. Olemme aiemmin polttaneet vuosittain noin 130 tuhatta tonnia turvetta. Nyt turpeen käyttö vähenee vähintään neljänneksellä, Laanilan Voiman toimitusjohtaja Pekka Törmänen kertoo.

Laanilan Voiman investointi on osa emoyhtiö Pohjolan Voiman hiilineutraaliustavoitteita. Yhtiön tavoitteena on 99-prosenttisesti hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilineutraaliustavoite on 85 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. 

Tuhkaa jatkossa myös metsälannoitteeksi

Voimalaitokselle rakennettu uusi polttoainesiilo ja Pyroflow-leijupetikattila on modernisoitu sekä muutettu puuperäisten polttoaineiden polttoon paremmin soveltuvaksi. Modernisoitu kattila apulaitteineen pääsee testiin marraskuun alussa, kun voimalaitos aloittaa pitkään valmistellun puuperäisten aineiden polton lisäyksen. Polttoaineet saadaan Pekka Törmäsen mukaan noin sadan kilometrin säteellä voimalaitoksesta.

Laanilan Voima käyttää jatkossa pääasiassa kiinteinä biopolttoaineina puun sivutuotteita kuten sahanpurua ja kutterinlastua.

–  Käytämme lähialueiden sahojen sivuvirtoja, joita voidaan hyödyntää energiantuotannossa lämmön ja sähkön tuotantoon. Tämän investoinnin avulla voimme ottaa vastaan myös ensiharvennuspuusta tuotettua metsähaketta, Törmänen kertoo.

Pekka Törmäsen mukaan polttoprosessin muutostöillä ennakoidaan uusien ympäristölupaehtojen kiristyvää tasoa.

– Rikkipäästömme vähenevät yli 30 prosenttia nykyisestä, ja näin vastaamme uusiin vaatimuksiin, hän sanoo.

Puuperäisten polttoaineiden osuuden lisääminen Laanilan Voimassa mahdollistaa jatkossa voimalaitostuhkan käytön metsälannoitteena.

– Uudistus laajentaa tuhkan kiertotalouskäyttöä entisestään. Nytkin kaikki tuhka menee hyötykäyttöön, mutta sitä on käytetty maanrakennukseen, Pekka Törmänen kertoo.

Lisätietoja:
Laanilan Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Törmänen puh. 050 3038 656

Laanilan Voiman voimalaitos

  • Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä Laanilan teollisuusalueen tarpeisiin sekä Oulun Energialle. Yhtiö on 100-prosenttisesti Pohjolan Voiman omistama.
  • Voimalaitoksen lämpöteho on 145 megawattia ja sähköteho 30 megawattia.
  • Laanilan Voiman voimalaitoksessa on uusittu Pyroflow-kattilan arina, tehty muutoksia ilmajakoihin sekä rakennettu puuperäisen polttoaineen vastaanottoa varten uusi polttoainesiilo kuljettimineen.
  • Laanilan Voiman voimalaitos laitos koostuu useasta kattilasta. Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitos ja Laanilan Voiman voimalaitos  tuottavat samaan höyryjärjestelmään höyryn, joka ajetaan turbiinien kautta lämmöksi ja sähköksi. Laitokset toimivat samassa kombinaatissa. Oulun Energia Oy:n Laanilan ekovoimalaitos on jätteenpolttolaitos, jonka käytön ja kunnossapidon hoitaa Laanilan Voima Oy.