PVO-Vesivoiman lähisidosryhmät arvioivat yhteistyön kokonaisuudessaan kehittyneen myönteisesti edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 lopulla toteutetussa sidosryhmäkyselyssä vastaajat toiminta-alueeltamme arvioivat yhteistyötämme ja velvoitteidemme hoitoa.  

Vastaajat antoivat sidosryhmäyhteistyöllemme kyselyssä keskimäärin arvosanan 4,23, kun arvio vuonna 2019 oli 4,18 asteikolla 1 – 5. Arviot olivat merkittävästi parantuneet tarvittavan avun tai tiedon saamisessa, yhteistyöhankkeissa rakentavasti toimimisessa, sidosryhmien tasapuolisessa kohtelussa ja velvoitteiden hoitoa koskevissa kysymyksissä.

  • Erityisen myönteisesti vastaajat arvioivat edelleen yhteistyön sujumista hyvin, josta arvio oli keskimäärin 4,47. Valtaosa, 92,7 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä yhteistyön sujumisesta hyvin.  
  • Väittämän ”PVO-Vesivoima toimii yhteistyöhankkeissa rakentavasti” kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli 83,6 prosenttia vastaajista.  
  • Vastaajista yli kaksi kolmasosaa, 78,7 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä ”PVO-Vesivoima hoitaa sille kuuluvat velvoitteet hyvin”.  
  • Sen sijaan tietoa PVO-Vesivoiman toiminnasta vastaajat kaipasivat aiempaa enemmän.  

Kehitämme sidosryhmätyötämme kyselyn perusteella. Toteutimme vuosittaisen sidosryhmäkyselyn PVO-Vesivoiman toiminta-alueen lähisidosryhmille marras-joulukuun vaihteessa sähköisenä kyselynä 195 henkilölle. Vastausprosentti oli 28,2 prosenttia. Vastaajista valtaosa kuului kala-asioiden sidosryhmiin sekä palveluntoimittajiin. Mukana oli myös viranomaisia ja tutkimuslaitoksia edustavia vastaajia. Valtaosa vastaajista kertoi olevansa tekemisissä PVO-Vesivoiman kanssa kuukausittain tai vuosittain.