Työturvallisuus, toiminnan laatu ja ympäristöasiat. Ne ovat prioriteetteja Pohjolan Voimalle, mutta yhtä tärkeitä yhtiön alihankintaketjulle. Tästä ei ole epäselvyyttä, sillä Pohjolan Voima auditoi HSEQ-klusterin kautta palvelutoimittajiensa toimintatavat. HSEQ-arviointi on Pohjolan Voimalle mainio tapa varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen.

Pohjolan Voima on ollut vuoden mukana HSEQ-toimittajien arviointiklusterissa. Jokainen sen 13 jäsenyrityksestä on sitoutunut terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikassaan olemaan vastuullinen ja parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Tämä tarkoittaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, työterveysnäkökulmien huomioimista, vastuullisuutta ympäristöasioissa ja systemaattista laadunvalvontaa.

– Pohjolan Voiman toimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi turvallisuuden parantaminen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Haluamme huolehtia paitsi omasta porukastamme myös palvelutoimittajien työntekijöiden turvallisuudesta. Siksi meille on tärkeää varmistaa, että heidänkin toiminnassaan huomioidaan mahdollisimman laajasti turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat, kertoo Pohjolan Voiman turvallisuusasiantuntija Katja Permanto.

Yhdessä ollaan enemmän 

Verkostoituneessa HSEQ-arviointimenettelyssä on etunsa, sillä auditoinnit eivät jää pelkästään yrityksen omalle kontolle.  

– Turvallisuus on isoin tekijä, miksi olemme lähteneet klusteriin mukaan. Olimme jo aiemmin pohtineet auditointien tekemistä itse. Tähän klusteriin liittyminen oli meille kuitenkin järkevää, sillä toimittajakenttämme on valtavan laaja. Emme pystyisi sitä itse yhtä kattavasti auditoimaan, Permanto kertoo. 

Auditointien tavoitteena on paitsi lisätä tuottavuutta ja parantaa sekä tilaajan että alihankintayritysten osaamista HSEQ-asioissa. Hyöty on molemminpuolinen. Arviointimenettelyllä pyritään myös kannustamaan yrityksiä järjestelmälliseen toimintatapojen kehittämiseen. Auditointi tarjoaa palvelutoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa oman toimintansa taso.

– Tämänkaltainen toiminta lisää koko toimintaketjumme läpinäkyvyyttä. Pystymme varmistamaan sen, että alihankkijamme ovat hoitaneet työturvallisuus- ja ympäristö- sekä laatuprosessinsa hyvin. Se on meidän näkökulmastamme suurin hyöty, Permanto sanoo.

Auditointi on ryhmätyötä 

Katja Permanto on työskennellyt Pohjolan Voimassa seitsemän vuotta. Turvallisuusasiantuntijan työtä hän on tehnyt parin vuoden ajan. Hän on mukana HSEQ-klusterin ohjausryhmässä ja itsekin tekemässä auditointeja. 

– Tämä on ollut mielenkiintoinen matka. Ohjausryhmä pääsee muun muassa vaikuttamaan auditointien sisältöön. Korona-aikana olemme muokanneet auditointikysymyksiä ajankohtaisiksi, hän kertoo. 

Klusterin auditointiprosesseja koordinoi Kiwa, joka on yksi maailman suurimmista testaus- tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä. Kiwa tuottaa klusterin jäsenyrityksille ammattiauditoijien palvelut. Pääauditoija tulee Kiwan kautta ja mukana on aina myös tilaajayrityksen nimeämiä HSEQ-arvioijan koulutuksen saaneita henkilöitä. Ammattiarvioija ja tilaajien edustajat muodostavat ryhmän, joka arvioi toimittajayrityksen HSEQ-tason. Menettelyn kehitystyössä ovat olleet asiantuntijaorganisaatioina Oulun yliopisto, Laatukeskus ja POHTO.

– Koska auditointikysymykset ja pisteytys ovat kaikille palvelutoimittajille samat, yritysten toiminnan tasoa on helppo vertailla keskenään. Pisteytys on myös hyvä mittari auditoitavalle yritykselle itselleen, Permanto toteaa.

HSEQ-tilaajien klusteri on avoin ja arviointimenettely on tarjolla kaikille jäsenyritysten palvelutoimittajille. Jäsenyritykset maksavat klusterille vuosimaksun, auditoitava yritys puolestaan maksaa kiinteän auditointimaksun. Arviointi on voimassa kolme vuotta. Pohjolan Voiman tavoitteena on saada arvioitua keskeisimmät palvelutoimittajat klusterin kautta.