Porin Prosessivoiman voimalaitos

Porin Prosessivoima Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Porin Kaanaaseen suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 20 MW ja laitos hyödyntää uusiutuvan polttoaineen valmistuksessa vuosittain noin 20 000 tonnia hiilidioksidia, joka otetaan talteen Kaanaan voimalaitoksen savukaasuista.

Porin Prosessivoiman Kaanaan voimalaitoksen yhteyteen suunniteltu investointi toisi merkittävän lisäyksen puhtaiden kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoon. Kaanaan Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan vuosittain korvata lähes 10 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Tämä määrä riittää noin 300 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön.

Porin Power-to-Gas-laitos luo tärkeän tukijalan Ren-Gasin tuotantoverkostoon, ja lisää oleellisesti kotimaisen kaasun tuotantoa Länsi-Suomen liikenteen solmukohdassa. Nyt aloitettavalla toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen jatkosuunnittelua ja varsinaista investointipäätöstä. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle tuotantolaitoshankkeen esiselvitykselle talvella 2022.

– Kotimaisen uusiutuvan kaasun rooli niin vihreän siirtymän kuin huoltovarmuuden kannalta on tärkeämpi kuin koskaan. On hienoa, että Suomessa edistetään määrätietoisesti vihreän siirtymän investointeja, josta Porin Prosessivoiman kanssa yhteistyössä kehitettävä Power-to-Gas-hanke on erinomainen esimerkki. Poriin rakentuva laitoskokonaisuus lisää merkittävästi kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoa, ja tuo Ren-Gasille merkittävän tukijalan Länsi-Suomeen, jossa kulkeva valtatie 8 on yksi tärkeimpiä raskaan maantieliikenteen väyliä Suomessa”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Power-to-Gas- prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Porissa hiilidioksidi otetaan talteen Porin Prosessivoiman Kaanaan voimalaitoksen savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista suomalaisista tuulivoimapuistoista. Prosessin lopputuloksena syntyy puhdasta nesteytettyä kaasupolttoainetta, jota voidaan käyttää raskaan tieliikenteen ajoneuvoissa biokaasun tapaan.

Hanke edistää Porin alueen hiilineutraalisuustavoitteita sekä luo vahvaa pohjaa kilpailukykyiselle energian tuotannolle pitkälle tulevaisuuteen. Power-to-Gas-laitos tuottaa merkittävän määrän hukkalämpöä, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja jolla voidaan vähentää polttoon perustuvaa energian tuotantoa Porissa.

– Tämä suunniteltu Power-to-Gas-laitos on konkreettinen askel kohti kokonaan hiilineutraalia sähkön- ja lämmöntuotantoa Porin Prosessivoimassa. Hanke edistää samalla myös Suomen energiaomavaraisuuden varmistamista ja tukee näin sekä valtakunnallisia että omistajiemme meille asettamia tavoitteita, kommentoi Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Eero Niemitalo.

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy johtaa toteuttavuussuunnittelua, joka aloitetaan välittömästi toukokuussa 2022. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2024 aikana ja valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Porin Prosessivoima Oy: Toimitusjohtaja Eero Niemitalo, p. 044 701 2105

Nordic Ren-Gas Oy on suomalainen puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii uutta kotimaista tuulivoimaa.

Porin Prosessivoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n omistama yhtiö, joka omistaa lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitoksen Porissa Kaanaan teollisuusalueella. Voimalaitos tuottaa prosessilämpöä alueen teollisuudelle ja kaukolämpöä Pori Energian kaukolämpöverkkoon. Lisäksi voimalaitos tuottaa sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat lähialueen sahojen sivutuotteet, kuori ja sahanpuru.