Rauman Biovoima Oy edistää energiantuotannossa syntyvän tuhkan uusiokäyttöä. Kymmenvuotisessa kiertotaloushankkeessa Sampaanalanlahden satama-allasta on täytetty massalla, jonka sidosaineena on Rauman Biovoiman voimalaitoksessa syntynyttä tuhkaa. Maaperän lujittamiseen käytetty tuhka korvaa sementtiä, mikä tarkoittaa merkittävästi pienempiä päästöjä. Hankkeessa UPM Rauman tehtaan alueella sijaitseva vanha satama-allas muutetaan varastoalueeksi.

”Olemme pystyneet korvaamaan yli 50 prosenttia normaalisti käytettävästä sementistä tuotannostamme syntyneellä tuhkalla. Tämä on vähentänyt rakentamisen hiilidioksidipäästöjä yli 50 prosenttia. Tuhka syntyy täytettävän alueen vieressä olevassa voimalaitoksessa, jolloin kuljetusmatka Sampaanalanlahdelle on lyhyt ja säästää osaltaan ympäristöä. Myös uusiutumatonta luonnon kiviainesta on käytetty yhteensä jopa 70 prosenttia tavallista vähemmän. Hankkeen käyttöön on valjastettu muitakin lähellä muodostuneita teollisuuden sivuvirtoja ja jätejakeita, kuten sellutehtaan viherlipeäsakkaa sekä sataman ruoppauksessa syntynyttä maamassaa”, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Niin kutsutussa massastabiloinnissa maaperää vahvistetaan lisäämällä siihen sidosainetta. Sampaanalanlahden täytössä käytetty tuhkan ja muiden materiaalien yhdistelmä on laajan mittakaavan maarakentamisessa uniikki. Tässä hankkeessa stabiloitava kerros ulottuu kuudesta yhdeksään metriin vedenpinnan alapuolelle. Myös kentän pintarakenteissa on hyödynnetty tuhkaa.

Tuhkan hyödyntämisellä maarakentamisessa vältytään sen läjittämiseltä kaatopaikalle. Uusiomateriaaleja käyttämällä myöskään ylijäämämaa ei päädy kaatopaikalle. Samalla toimintatapa edistää tehokkaampaa maankäyttöä. Alueen teollisuuden tilantarpeen lisäksi lahden täyttö mahdollistaa tulevaisuudessa satamaliikenteelle kulkuyhteyden sataman uudelle laajentumisalueelle Sampaanalanlahden kautta.

Tulokset voidaan toisintaa tuotettujen oppaiden avulla

Sampaanalan kenttäprojekti alkoi jo vuonna 2013. Vuonna 2016 projektista tuli osa EU:n komission tukemaa valtakunnallista Circwaste-kiertotaloushanketta, joka tähtää teollisuus- ja kotitalousjätteen kierrätyksen lisäämiseen. Hanke päättyy loppuvuoden 2023 aikana, mutta Sampaanalanlahden täyttö jatkuu itsenäisesti seuraavassa vaiheessaan toisen satama-altaan täytöllä. Circwaste mahdollisti laajojen materiaalitestausten tekemisen hankkeen yhteydessä.

”Saimme paljon uutta tietoa tuhkarakentamisesta. Hankkeesta saatuja tietoja on hyödynnetty uusiorakentamiseen liittyvissä ohjeistuksissa. Niiden avulla uusiomateriaaleista saadaan tulevaisuudessa resurssitehokkaasti tasalaatuista ja kiertotaloutta tukevaa ainesta maarakentamiseen”, Pitkänen sanoo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Pitkänen, Rauman Biovoima Oy, puh. +358 204 143 611, timo.pitkanen@upm.com

Rauman Biovoima Oy on edelläkävijä erilaisten biopolttoaineiden käyttäjänä ja kiertotalouden edistäjänä Suomessa. UPM Rauman tehdasalueella sijaitsevan Rauman Biovoiman voimalaitoksen polttoaineet ovat yli 90-prosenttisesti hiilineutraaleja bio- ja kierrätyspolttoaineita. Biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Rauman tehtaalle, kaukolämpöä Rauman Energian kaukolämpöverkkoon sekä sähköä. Rauman Biovoiman omistavat Pohjolan Voima Oyj (72 %) ja Rauman Energia (28 %).