Kutusoraikon kunnostus Iijoen Raasakan vanhassa uomassa

Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman kehitystyötä tehtiin tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun runsas kevättulva ja ylivirtaama jatkui pitkälle kesään ja ylivirtaamaa oli vielä marraskuussa. Tänä vuonna tehdyt toimenpiteet parantavat merkittävästi vaelluskalojen nousun ja luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia.

Uiskarin kalatien alapuolelle, Raasakan voimalaitoksen ja Uiskarin kalatien väliselle jokiosuudelle, tehtiin joenpohjaan kulku-ura ja poistettiin kalan kulkua haittaavaa karikkoa. Toisena tärkeänä toimenpiteenä oli virrankehitin, jonka paikalliset aktiivit ideoivat ja rakensivat hyödyntäen uitossa käytössä olleiden virrankehittimien muistitietoa. Virrankehittimen avulla aikaansaatu tekovirtaus ja kulku-ura lisäävät kalojen nousuhalukkuutta Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan, ja karikon poistaminen tekee nousun mahdolliseksi kaikissa virtausolosuhteissa.

Vanhassa uomassa Merikoskella ja Palukankoskella kunnostettiin lohen ja taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita sorastamalla. Kunnostus tuotti välittömästi tulosta: kohteissa voitiin syksyllä todentaa lohia kutupuuhissa. Illinkoskella kutualuekunnostus tehtiin vain kosken yläpuolisella alueella, koska kosken kunnostus siirrettiin ensi vuoteen laajemman ympäristökunnostuksen yhteyteen. Pohjapatojen yläosiin kohdistuva sorastus pohjautui vuonna 2019 tehtyyn kutupaikkakartoitukseen, jossa todettiin, että kutualueita tarvitaan nykyistä enemmän.

Tänä vuonna Uiskarin kalatiellä ei ollut kalalaskuria, joten tiedot nousseista kaloista perustuvat paikallisten ja kalastajien omaan arvioon: Pitkälle jatkunut kevättulva ja ylivirtaama innostivat vaelluskaloja nousemaan runsain joukoin vanhaan uomaan, ja kesäkuussa kalatiellä todettiin varsinainen ryntäys. Lohien havaittiin nousseen vanhassa uomassa 9 kilometrin matkan aina kalatieltä Raasakan säännöstelypadolle asti.

Ensimmäiset lohet tavattiin vanhasta uomasta jo toukokuun puolella, ja kesäkuussa kalastajat saivat mukavasti saalista. Lohta oli vanhassa uomassa koko kesän ja syksyn, ja syksyn koekalastuksissa todettiin kolmatta vuotta peräkkäin lohen lisääntyneen luontaisesti. Koekalastuksessa verkosta nousi noin 20-kiloinen koukkuleuka ja komea, mutta kudun laihduttama 10-kiloinen emolohi. Nämä upeat yksilöt päästettiin jatkamaan matkaansa.

Yhtenä seurattavana lajina vanhassa uomassa on nahkiainen, jonka pyydystäminen kuuluu Iijoen perinteisiin. Nahkiaisen palauttamisen osalta toimenpiteet ovat jääneet vähäiseksi osittain siitä syystä, että tutkimustiedon saaminen sen liikkeistä on nahkiaisen erikoisen elinkaaren vuoksi vaikeaa. Joka syksy on kuitenkin kirjanpitokalastuksen avulla todettu nahkiaisten nousevan vanhaan uomaan.

Iijoen Raasakan vanhan uoman hanke on Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Pohjois- ja Etelä-Iin kalastuskuntien hankekokonaisuus 2017–2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen Raasakan vanhaan luonnonuomaan tuottavat tulosta. Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan on neljän seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja, lohi kutee ja lisääntyy siellä luontaisesti, ja isommat poikaset ovat jo voineet lähteä merivaellukselle.

Lisätietoja antavat:

Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3058 299
Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, puh. 040 5676 700
Risto Tolonen, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat, Osuuskunta Team Kala, puh. 0400 434 798
Facebookissa: @uiskarinkalatie

Kuva: Kutualueiden kunnostusta sorastamalla. Kuva: Hauki Media.