PVO-Vesivoima Oy on velvoitettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä nro 5203/80 (23.10.1980) toteuttamaan istutuksia Iijoen vesistöön (järvitaimen ja sisävesisiika) ja sen edustan merialueelle (lohi, meritaimen ja vaellussiika), sekä lisäksi siirtämään nahkiaisia Raasakan voimalaitoksen yli. Saman päätöksen mukaisesti velvoiteistutustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia on myös tarkkailtava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla. Nykyinen tarkkailusuunnitelma on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen vuodesta 2013. Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt ohjelman 31.5.2013 (Dnro 88/5723-2013). Ohjelman päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Edellä kuvattuun tarkkailuvelvoitteeseen liittyen PVO-Vesivoima Oy ja Eurofins Ahma Oy toteuttivat yhteistyössä Pohjois- ja Etelä-Iin osakaskuntien kanssa vuotta 2019 koskevan Iijokisuun ja jokisuun edustan merialueen kalastustiedustelun. Vastaavat tiedustelut on toteutettu aiemmin mm. vuosia 2014 (Salo ym. 2015), 2009 (Hiltunen 2010), 2005 (Lovikka ym. 2006), ja 2001 (Hiltunen & Pylväs 2002) koskien. Tässä raportissa esitetään vuoden 2019 tiedustelun tulokset ja vertaillaan niitä soveltuvin osin aiempiin tuloksiin. Tuloksia tullaan hyödyntämään myös vuonna 2020 laadittavassa merialueen kalatalousvelvoitteiden tarkkailujen vuosien 2015-2019 yhteenvetoraportissa.