Kaloja veden kuohuissa

Iijoen meri- ja jokisuualueella lohisaaliin osuus kokonaissaaliista nousi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Kostonjärvellä muikku oli ykkönen. Nämä ilmenevät Iijoen merialueen kalantarkkailutulosten monivuotisesta yhteenvedosta sekä Kostonjärven kalastustiedustelujen tuloksista vuodelta 2021.

Iijoen merialueen kalatalousvelvoitteiden tarkkailutulokset vuosilta 2016−2020 on jälleen vedetty yhteen. Jakson yhteissaalis laski yli 11 tonnia vuosiin 2011−2015 verrattuna. Tämä johtuu lähinnä silakka- ja maivasaaliiden merkittävästä vähenemisestä.

Sen sijaan lohisaalis kasvoi 17 tonniin, kun pato- ja palstapyynnissä lohisaaliit kasvoivat. Lohisaalis nousikin 37 %:iin Iijoen merialueen kokonaissaaliista. Kirjanpitokalastuksessa lohien osuus nousi ensimmäistä kertaa sitten vuosien 1996−2000. Lohien osuus saaliista ylsi nyt samalle tasolle kuin 1990-luvun alkupuolella, jolloin rysäpyyntiä ei vielä juuri säädelty.

Lohisaaliin aallonpohja näyttäisi olevan ohi

Kilomäärältään lohisaaliit ovat laskeneet merkittävästi 1990-luvun lukemista koko Itämeren alueella. Jyrkintä lasku oli 2000-luvun puolivälin jälkeen. Siinä vaiheessa lohenkalastusta rajoitettiin terminaalialueella.

Tiedustelujen ja kirjanpitokalastuksen perusteella aallonpohja näyttää nyt olevan ohi, päättelee kalatalousvelvoitteiden tarkkailua tekevä Eurofins Ahma Oy.

Siika oli kuitenkin merialueella saalislajien ykkönen. Sitä nousi tarkkailujaksolla yli 19 tonnia, mikä oli noin 40 % kokonaissaaliista.

Säännöllistä kirjanpitoa saaliista vuodesta 1984

PVO-Vesivoima istuttaa Iijokisuulle ja merialueelle kalatalousvelvoitteiden mukaisesti lohen, taimenen ja vaellussiian poikasia. Myös kalantarkkailu kuuluu PVO-Vesivoiman velvoitteisiin. Tarkkailussa menetelminä käytetään kalastuskirjanpitoa, kalastustiedusteluita, kalakantanäytteiden keruuta sekä lohi- ja taimenmerkintöjä. Lohi- ja taimenistukkaiden laatua seurataan lisäksi vapaaehtoisilla kalatautien tarkkailulla ja kalojen fysiologisen laadun arvioinnilla.

Iijokisuulla ja merialueella säännöllistä kalastuskirjanpitoa on pidetty vuodesta 1984 lähtien. Kirjanpitokalastajat ovat pitäneet kirjaa päivittäin käyttämiensä pyydysten määristä, saaliista lajeittain ja pyydyksittäin sekä saaliiksi saamistaan lohista. Kirjanpitoon on osallistunut vuosittain 12−17 henkilöä.

Kostonjärvellä hyvä muikkusaalis 2021

Kostonjärvellä Taivalkoskella kalastustiedustelu kertoo hyvästä muikkusaaliista vuonna 2021. Kaikki kalalajit yhteenlaskettuna kokonaissaalis jäi kuitenkin runsaaseen 15 tonniin. Se on reilusti vähemmän kuin Kostonjärven edellisessä kalastustiedustelussa, joka tehtiin 2016. Silloin kokonaissaalis oli yli 26 tonnia.

Eurofins Ahma arvioi, että syy saalismäärän pudotukseen löytyy aktiivisten kalastajien vanhenemisesta ja siitä, että nuorempia ei ole tullut heidän tilalleen.

Sekä siika- että taimensaalis jäi huomattavasti alle edellisen tiedustelun määrien. Tiedustelun tekijä arvioi vähäisen siikasaaliin syyksi sekä siikaistutusten lopettamisen jo vuonna 1996 sekä sen, että Kostonjärvellä käytetyimpiä verkkoja ovat muikunverkot ja yli 60-milliset verkot. Näihin siikoja jää vain harvoin.

Myös taimensaaliin pienenemisen mahdollisena syynä Eurofins Ahma pitää pyytäjien määrän vähenemistä. Ravintotilanteesta ei ole kyse, sillä muikkuvuosi oli hyvä, ja taimen syö muikkua. Vielä tämä ei vuonna 2021 näkynyt saaliskokoisiksi kasvaneina taimenina.

Lue tarkemmin tuloksista: