PVO-Vesivoima Oy vastaa säännöstelijänä Koston-, Kynsi- ja Tervajärven sekä Unilammen ka-lanistutuksista Pohjois-Suomen vesioikeuden (16.6.1989, nro 43/89/1) ja vesiylioikeuden (24.5.1991, nro 94/1991)) päätösten mukaisesti. Päätösten mukaisesti PVO-Vesivoima Oy:n on istutettava Koston velvoitehoitojärviin kalanpoikasia ja tarkkailtava istutustoimenpiteiden tulokselli-suutta. Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen on laadittu erillinen määrävuosina voimassa oleva kalanhoitosuunnitelma sekä istutustoimenpiteiden tarkkailusuunnitelma. Kainuun TE-keskus on hyväksynyt 27.2.2007 kirjeellään (Dnro 1194/5723-2007) tarkkailujaksolla 2013–2017 toteutetun istutustoimenpiteiden tarkkailusuunnitelman.

Tämä raportti käsittää yhteenvedon Koston-, Kynsi-, ja Tervajärven sekä Unilammen istutustoi-menpiteiden tuloksellisuuden tarkkailusta vuosina 2013–2017. Raportissa käsitellään myös edelli-sissä yhteenvetoraporteissa (1981–2012) esitetyt tulokset keskeisiltä osiltaan. Raportissa arvioidaan toteutettujen istutusten ja istutuksiin tehtyjen muutosten vaikutuksia kalakantoihin ja kalas-tukseen. Tarkkailuraportin tuloksia hyödynnetään velvoitekalanhoidon suunnittelussa yhteistyössä alueen osakaskuntien sekä viranomaisten kanssa.

Lue raportti