Entä jos? Se on kysymys, jonka jokaisen yrityksen johto joutuu säännöllisin väliajoin esittämään itselleen. Vaikka tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, se on kuitenkin välttämätöntä. Laaja skenaariotyö teki näkyväksi mahdollisia kehityssuuntia, joihin Pohjolan Voiman on varauduttava.

On haastavaa arvioida, millaista tulevaisuutta nykyhetkessä tekemämme päätökset rakentavat. Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa ja yhteydessä niin ihmisten arkeen, poliittiseen päätöksentekoon kuin ilmastonmuutoksesta käytävään keskusteluunkin. Strategiamme päivittämisen kynnyksellä toteutimme Pohjolan Voimassa laajan skenaariotyön, jossa halusimme katsoa pitkälle eteenpäin ja tunnistaa paremmin toimintaympäristöömme vaikuttavia muutoksia ja mahdollisia kehityskulkuja.

Teimme skenaariotyötä leveällä rintamalla yhdessä henkilöstön, osakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Isossa roolissa olivat myös asiantuntijahaastattelut, joita teimme yhteensä reilut 60. Näin saimme skenaariotyön tueksi laaja-alaisen ymmärryksen sekä energia-alasta että sen ulkopuolelta.

Skenaarioiden tuoma ymmärrys auttaa meitä uudistamaan toimintaamme, kehittämään reagointikykyämme sekä pysymään tavoitteessamme tuottaa ympäristöystävällistä energiaa markkinaehtoisesti.

Skenaariot tuottavat ymmärrystä maailmasta

Skenaariotyön kautta pyrimme tunnistamaan keskenään erilaisia kehityssuuntia ja vaihtoehtoisia näkymiä. Avarsimme katseemme sille, miten monin eri tavoin asiat voivat edetä. Yksikään neljästä nyt luodusta skenaariosta ei todennäköisesti toteudu sellaisenaan. Skenaariotyössä tärkein kysymys onkin, entä jos? Kysymyksellä ei pohdita asioiden todennäköisyyksiä vaan sitä, mitä voi tapahtua. Skenaariot kuvastavat hyvin sitä, kuinka pienetkin muuttujat voivat aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia. Ne helpottavat varautumista maailman muutoksiin. Ymmärrys asioiden yhteyksistä ja ennakointi lisäävät kykyämme reagoida tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Muutosnopeuden havaitsee helpoiten katsomalla taaksepäin. Viimeisen puolen vuoden aikana energia-alalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia niin kaasun saatavuudessa kuin päästöoikeuksien hintakehityksessä.  Energian merkitys myös geopoliittisessa vallankäytössä on viimeistään nyt tullut näkyväksi. Meidän on välttämätöntä kehittää riskienhallintaamme ja resilienssiämme sekä varmistaa toimituskykymme kaikissa tilanteissa.

Valmistaudumme muutoksiin yhdessä

Sähköllä ja sen tuotantovarmuudella on suuri merkitys kaikissa tilanteissa. Liikenteen sekä teollisuuden prosessien sähköistyminen lisää niiden merkitystä entisestään. Myös säätövoiman ja sähkötaseen hallinnan merkitys korostuvat tulevaisuudessa. Tulee myös uusia asioita kuten esimerkiksi vetytalous, jonka kehittymistä ja tarjoamia mahdollisuuksia seuraamme aktiivisesti.

Nyt tehty työ toimii keskustelun avauksena sekä sidosryhmiemme että päättäjien suuntaan.   Skenaarioiden kautta pystymme maalaamaan kuvan siitä, minkälaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia meillä voi olla edessämme ja miten sekä meidän että muiden toimijoiden tulisi niihin reagoida. Koen, että merkittävänä toimijana meidän on oltava aktiivisesti mukana energiaan ja yhteiskuntaan liittyvissä keskusteluissa.

Voimme ylpeinä todeta, että työllämme ja toiminnallamme on ollut ja tulee jatkossakin olemaan aidosti merkitystä. Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin tuottamalla sähköä luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja kilpailukykyisesti. Kulku kohti hiilineutraalia energiantuotantoa jatkuu.  Tavoitteemme on nostaa sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 prosenttiin ja lämmöntuotannon 85 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Haluan luottaa myös siihen, että markkinoiden mekanismit edistävät jatkossakin kestävää tuotantoa.

Ilkka Tykkyläinen

Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj

Lue lisää Pohjolan Voiman toimintaympäristön skenaarioista verkkosivuiltamme