Petri Nampajärvi on Pohjolan Voiman tietohallintojohtaja

Tiedon hyödyntämisessä energia-alalla on paljon potentiaalia. Nyt vaaditaan rohkeutta ja ketteryyttä. Tieto on tulevaisuudessa merkittävin kannattavuuteemme vaikuttava tekijä.

Ensin tieto lisää tuskaa. Seuraavaksi tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys tuo tehokkuutta ja tehokkuus tuottaa kustannussäästöjä.

Tieto tuo lisäarvoa. Toimintamalleja digitalisoidaan yrityksissä ja yhteiskunnassa kiihtyvällä vauhdilla ja tiedon kokonaismerkitys ymmärretään jo energia-alallakin. Hallitusti ja kokonaisuuksina käsitelty data auttaa meitä toimimaan tulevaisuuteen katsoen eikä pelkkää menneisyyttä peilaten.

Energia-ala on toki tehnyt tietoon perustuvaa kehitystyötä jo pitkään. Meilläkin Pohjolan Voimassa on kerätty valtavasti tietoa, mutta sitä on hyödynnetty pääasiallisesti vain paikallisesti, siellä missä tieto on syntynyt. Tietoa harvoin käytetään selkeänä kokonaiskuvana. Nyt vauhtia ja tehoa on lisätty. Olemme huomanneet, että kehitystyö vaatii erityistä keskittymistä, mutta se palkitsee ja vahvistaa kilpailukykyä – tuo sitä kaivattua lisäarvoa tekemiseemme.

Lisää kokeilukulttuuria

Tieto ja sen tuomat mahdollisuudet ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Energia-alalla olemme matkalla kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan, joka tehostaa toimintaamme ja muuttaa toimintatapoja työntekijätasolta johtoon saakka. Ala on perinteisesti toiminut vakiintuneiden toimintamallien pohjalta. Toimialalla käynnissä oleva suuri murros on pannut meidät kyseenalaistamaan totutun. Myös asiakkaat luovat painetta esimerkiksi päästöjen laajempaan ja tarkempaan raportointiin. Tavoite ja päämäärä on kaikilla sama.

Tiedon hallintaa ja datan hyväksikäyttöä tavoittelevat hankkeet oikeutetusti haastavat perinteistä pitkälle suunniteltua ja laskettua toimintatapaa, sillä ne voivat olla totutusta poiketen lyhytkestoisia ja osoittautua kannattamattomiksi. Vastaavasti verraten pienellä panostuksella on mahdollista tehdä merkittäviä parannuksia, joiden aikaansaaminen perinteisillä toimintatavoilla vaati merkittäviä investointeja ja muutoksia.

Pitkiin investointeihin panostaneelta toimialalta tämä vaatii rohkeutta. Jotta tieto saadaan tehokkaaseen käyttöön, on energia-alallakin kyettävä ketteryyteen. Tämä edellyttää mukavuusalueelta poistumista ja kokeilukulttuurin tuomista alalle. Meillä on edelleen valtava määrä resursseja hyödyntämättä. Kilpailukykymme on kiinni siitä, että osaamme käyttää niitä hyväksi.

Tieto haastaa johtajuuden

Uudenlainen ajattelu vaatii myös uudenlaista johtamista. Hyöty saadaan vasta hyvän hallinnan myötä ja kokonaisuuksista. On tärkeää, että tieto saadaan lähelle tekijöitä, mutta yhtä tärkeää on käsitellä dataa kokonaisuuksina. Tieto antaa edellytykset paitsi reagointiin ja suunnitteluun myös ennen kaikkea ennakointiin. Raportoinnin ja tilannekuvan lisäksi tiedosta muodostuu tuiki tärkeä tulevaisuuskuva. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiantuntijaperustainen ennakoiva kunnossapito muuttuu automatisoituun tietoon pohjautuvaksi, jossa järjestelmät kertovat itse huoltotarpeistaan.

Uudet ratkaisut ja uudet toimintamallit vaativat meiltä myös uutta osaamista. Verkostomme kaikilta osapuolilta vaaditaan avoimuutta ja kehityshalua – ja tämä vaatii meiltä uudenlaista johtajuutta. Erityisesti tieto luo lisäarvoa silloin, kun se rakennetaan verkostoitumisen ja yhteistyön varaan.

Tieto pitää yllä kilpailukykyä

Tiedon lisäarvo syntyy toiminnan rajapinnassa. Tämä näkyy jo esimerkiksi säätövoiman merkityksen kasvussa, jonka myötä reagointikykymme riippuu erityisesti kyvystämme hallita tietoa. Sen avulla hyödynnämme laajamittaisesti markkinainformaatiota tuotannon säätökyvyn arvon maksimoinnissa.

Polttoturpeesta luopuminen taas haastaa meidät entistä tarkemmin analysoimaan eri polttoainevalintojen tuotantotehokkuutta ja niiden vaikutusta muihin elinkaaren kustannuskomponentteihin ja päästötavoitteisiin.

Datan hallinta ja siihen liittyvä kehitystyö tulee olemaan tärkein menestystekijämme jatkossa.  Tietoon pohjautuvalla kehitystyöllä varmistamme kilpailuasemamme toimialalla.

Muutokset eivät ole aina helppoja, mutta ne ovat välttämättömiä. Hankkeiden myötä on pakko varautua siihen, että niillä on vaikutusta myös toimintamalleihin ja ihmisten rutiineihin.

Meillä on Pohjolan Voimassa hyvä pohja kehittyä ja kehittää. Henkilöstömme on motivoitunutta ja osaavaa.