Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy vastaa Iijoen vesistön kalakantojen hoitovelvoitteista annettujen lupaehtojen mukaisesti. PVO-Vesivoiman Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten vuoksi tehtävät kalakannan säilyttämistä koskevat velvoitteet on määrätty Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 31.12. 1979 nro 85/79/I ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 23.10.1980 nro 5203/80. PVO-Vesivoiman on istutettava Iijoen Raasakan voimalaitoksen yläpuoliselle vesialueelle kolmen vuoden keskiarvona laskettuna 650 000 yksikesäistä sisävesisiian poikasta sekä 20 000 vaellusikäistä vähintään 20 cm:n pituista sisävesiin soveltuvan lohensukuisen lajin kalanpoikasta. Istutukset on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien suunnitelmien mukaan täysimääräisinä vuodesta 1983 alkaen. Istutettavien kalojen lajia, kokoa ja määrää voidaan asianosaisten kesken sopien muuttaa niin, ettei velvoitteen rahallinen arvo heikkene. Näin on myös toimittu, eikä jokialueelle istuteta esim. siikaa enää lainkaan. Istutusten tuloksellisuuden seurantaan Iijoen joki- ja merialueella määrättiin käytettäväksi enintään 150 000 mk (n. 25 000 euroa) vuodessa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Velvoitteet ovat luonteeltaan jatkuvia.
Iijoen rakentamisesta määrätyt kalaistutukset aloitettiin vuonna 1983. Käytännön kalanhoidon on Iijoella toteuttanut vuodesta 1987 alkaen Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoiman yhteisesti omistama Voimalohi Oy.

Lue Raportti