IIJOEN JOKIALUEEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET
VUOSINA 2005‐2009

Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy vastaa Iijoen vesistön kalakantojen hoitovelvoitteista annettujen
lupaehtojen mukaisesti. PVO-Vesivoima Oy:n Iijoen Raasakan, Kierikin, Maalismaan, Pahkakosken
ja Haapakosken voimalaitosten vuoksi tehtävät kalakannan säilyttämistä koskevat velvoitteet on määrätty
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 31.12. 1979 nro 85/79/I ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä
23.10.1980 nro 5203/80. Päätöksiin sisältyy velvoite tarkkailla kalaistutusten tuloksia maa- ja metsätalousministeriön
hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Tässä tarkkailuraportissa tarkastellaan istutusmuutosten toimivuutta sekä arvioidaan kalastuksessa ja kalakannoissa
tapahtuneita muutoksia. Raportin kehittämisosiossa tarkastellaan kalanhoidon ja tarkkailun toimivuutta
ja esitetään tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä.

Lue raportti