PVO-Vesivoima Oy on velvoitettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä nro 5203/80 (23.10.1980) toteuttamaan istutuksia Iijoen vesistöön (järvitaimen ja sisävesisiika) ja sen edustan merialueelle (lohi, meritaimen ja vaellussiika), sekä lisäksi siirtämään nahkiaisia Raasakan
voimalaitoksen yli. Saman päätöksen mukaisesti velvoiteistutustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia on myös tarkkailtava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla. Vuodesta 2008 lähtien tarkkailussa on noudatettu PVO-Vesivoima Oy:n laatimaa tarkennettua tarkkailusuunnitelmaa (19.12.2007), jonka Kainuun silloinen TE-keskus on hyväksynyt 27.2.2009 (Dnro 1194/5723-2007). Käytännön istutustoimenpiteet on toteuttanut Voimalohi Oy ja tarkkailun PVO-Vesivoima Oy:n kanssa yhteistyössä Ahma ympäristö Oy vuodesta 2012 alkaen.

Edellä kuvattuun tarkkailuvelvoitteeseen liittyen PVO-Vesivoima Oy ja Ahma ympäristö Oy toteuttivat yhteistyössä Pohjois- ja Etelä-Iin osakaskuntien kanssa vuotta 2014 koskevan Iijokisuun ja jokisuun edustan merialueen kalastustiedustelun. Vastaavat tiedustelut on toteutettu aiemmin mm. vuosia 2009 (Hiltunen 2010), 2005 (Lovikka ym. 2006), ja 2001 (Hiltunen & Pylväs 2002) koskien. Tässä raportissa esitetään vuoden 2014 tiedustelun tulokset ja vertaillaan niitä soveltuvin osin aiempiin tuloksiin. Tuloksia tullaan hyödyntämään myös vuonna 2016 laadittavassa merialueen kalatalousvelvoitteiden tarkkailujen vuosien 2011-2015 yhteenvetoraportissa.

Lue tiedustelu