PVO-Vesivoima Oy vastaa Irni-, Kero- ja Polojärvien kalanistutuksista Pohjois-Suomen vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti. PVO-Vesivoima Oy:n velvoite on jatkuva ja poh-jautuu Irni-, Kero- ja Polojärvien säännöstelystä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen kom-pensoimiseen. Velvoitteet istutustoimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailusta perustuvat samoihin päätöksiin.

Tässä raportissa käsitellään yhteenveto vuosien 2012–2016 tarkkailun tuloksista. Raportti sisältää kes-keisimmät tiedot myös kuuden edellisen tarkkailukauden (1981–2011) tuloksista (Zitting-Huttula & Hiltunen 1991, Zitting-Huttula ym. 1997, Lovikka ym. 2003, Pohjolan Voima 2007, Salo & Paksuniemi 2012). Ensimmäisen raportin tärkeimmät tavoitteet olivat tarkkailumenetelmien toimivuuden ja luotet-tavuuden tarkastelu. Toisessa raportissa paneuduttiin enemmän kalanhoidon tuloksellisuuden arvioin-tiin ja seuraavissa raporteissa keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää istutusmäärien, sekä istukkaiden koon ja kannan muutosten vaikutuksia hoidon tuloksellisuuteen ja edelleen kalastukseen. Tarkkailura-portin tuloksia hyödynnetään velvoitekalanhoidon suunnittelussa yhteistyössä alueen kalastus- ja osa-kaskuntien sekä viranomaisten kanssa.

Lue rapotti