PVO-Vesivoima Oy vastaa säännöstelijänä Posion Suolijärvien kalanistutuksista Pohjois-Suomen vesioikeu-den (49/78/I, 30.6.1978), korkeimman hallinto-oikeuden (2840/79, 14.6.1979) ja alueen lopputarkastusta koskevien (PSVEO 75/89/I ja VY 170/1991) päätösten mukaisesti. Päätösten mukaisesti PVO-Vesivoima Oy:n on istutettava Suolijärvien alueen säännöstelyvesiin kalanpoikasia ja tarkkailtava istutustoimenpiteiden tuloksellisuutta. Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen on laadittu määrävuosina oleva kalanhoitosuunni-telma sekä istutustoimenpiteiden tarkkailusuunnitelma. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt 6.7.2010 päivätyllä päätöksellään (2680/5723-2009) edellisen istutustoimenpiteiden tarkkailusuunnitelman.

Tämä raportti käsittää yhteenvedon tarkkailun tuloksista vuosilta 2016–2018. Se sisältää myös edellisissä yhteenvetoraporteissa vuosilta 1979–2015 esitetyt tiedot keskeisimmiltä osiltaan. Ensimmäisen raportin (v. 1990) keskeinen tavoite oli tarkastella tarkkailumenetelmien toimivuutta ja luotettavuutta. Toinen kooste (v. 1995) paneutui enemmän kalanhoidon tuloksellisuuden ja tulevaisuuden kehittämistavoitteiden arviointiin. Tässä raportissa arvioidaan toteutettujen istutusten ja istutuksiin tehtyjen muutosten vaikutuksia kalakantoi-hin ja kalastukseen. Tarkkailuraportin tuloksia hyödynnetään velvoitekalanhoidon suunnittelussa yhteistyös-sä alueen osakaskuntien sekä viranomaisten kanssa.

Lue raportti