Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö PVO‐ Vesivoima Oy vastaa Iijoen meri‐ ja jokisuualueen kalakantojen hoitovelvoitteista annettujen lupaehtojen mukaisesti. PVO‐ Vesivoima Oy:n Iijoen Raasakan, Kierikin, Maalismaan,
Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten vuoksi tehtävät kalakannan säilyttämistä koskevat velvoitteet on määrätty Pohjois‐Suomen vesioikeuden päätöksessä 31.12. 1979 nro 85/79/I ja korkeimman
hallinto‐oikeuden päätöksessä 23.10.1980 nro 5203/80. Päätöksiin sisältyy velvoite tarkkailla kalaistutusten tuloksia maa‐ ja metsätalousministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Iijoen meri‐ ja jokisuualueen tarkkailuraportin tuloksia hyödynnetään velvoitekalanhoidon suunnittelussa yhteistyössä alueen kalastus‐ ja osakaskuntien sekä viranomaisten kanssa. Pyyntitavoittain, pyydyksittäin ja kalalajeittain saatavia yksikkö‐ ja kokonaissaalistietoja voidaan käyttää hyväksi myös Keski‐Perämeren kalastusalueen kalatalouden kehittämiseen tähtäävässä käyttö‐ ja hoitosuunnitelmassa.

Lue raportti