Käynnistimme luonnon monimuotoisuusohjelmamme keväällä 2023 

Olemme nostaneet luonnon monimuotoisuuden strategiaamme. Työstimme kaikki pohjolanvoimalaiset yhdessä luonnon monimuotoisuusohjelman vuoden 2022 aikana. Nuoret ympäristövaikuttajat sparrasivat meitä ja oppia haettiin myös Pohjolan Voiman omistajayhtiöistä. Tavoitteenamme on, että strateginen linjaus muuttuisi mahdollisimman johdonmukaisesti käytännön toimiksi ja olemme aloittaneet ohjelman toteuttamisen kevään aikana. Näin luonnon monimuotoisuustyö läpäisee tulevaisuudessa kaiken Pohjolan voiman toiminnan muun vastuullisuuden tavoin.

Luonnon monimuotoisuudessa visionamme on, että tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta. Vahvistamme osaamistamme ja päivitämme tavoitteitamme tiedon lisääntyessä. Pohdimme pitkään, sidommeko visiomme johonkin vuosilukuun. Sparraajinamme olleet nuoret kannustivat meitä tähän. Päädyimme kuitenkin siihen, että emme tässä vaiheessa rohkene esittää vuosilukua. Sen aika tulee, kun olemme määritelleet mittarit ja tietopohjamme asiasta on vielä jonkin verran nykyistä vahvempi.  

Luonnon monimuotoisuusohjelmassamme energiantuotantomuotojen ja emoyhtiön tavoitteet määritellään erikseen. Aluksi keskitymme tuotannon tavoitteissa lämpö- ja vesivoimaan. Ydinvoiman osalta keskustelimme yhteisyrityksemme TVO:n kanssa luonnon monimuotoisuudesta. Sidosryhmäyhteistyö rikastutti näkökulmiamme luonnon monimuotoisuuteen ja siihen, millainen tieto ja läpinäkyvyys on sidosryhmille olennaista. Ohjelma kokoaa nyt ensimmäistä kertaa yhteen Pohjolan Voimalle jo tutut luonnon monimuotoisuusteemat sekä uudet näkökulmat selkeäksi kokonaisuudeksi.  

”On äärimmäisen tärkeää, että ilmastonmuutoksen ohella luonnon monimuotoisuus näkyy nyt selkeästi strategiassamme. Luonnon monimuotoisuusohjelma on käytännössä toimintaohjelmamme, jonka avulla seuraamme ja kehitämme työtämme. Näin toimet eivät jää liian yleiselle tasolle”, Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto kertoo ja jatkaa: 

”Pohjolan Voimassa on jo tehty paljon vastuullisuusraportointia, mutta luonnon monimuotoisuusohjelman työstövaiheessa käydyt keskustelut valottivat uudenlaisia kehityskohtia. Asiakkaidemme, asiantuntijoiden ja nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa ymmärsimme, että monet jo nyt tekemämme luonnon monimuotoisuuteen liittyvät vastuullisuustoimet ovat meille itsestään selviä, mutta eivät näy riittävästi sidosryhmille. Läpinäkyvyys on olennainen osa vastuullisuutta ja keskitymme siihen jatkossa entistä enemmän. 

Ymmärrys voimaloiden vaikutuksista siivittää parempiin toimiin 

Vaelluskalojen luonnonkierron eteen olemme Pohjolan Voimassa tehneet toimenpiteitä vuosien ajan. Olemme sitoutuneet asiaan ja uskomme laajan yhteistyön ja vaiheittaisen etenemisen voimaan.  Seurannasta ja tutkimuksistamme kertyy koko ajan lisää tietoa, jonka avulla pystymme sekä optimoimaan omia toimiamme että tekemään enemmän.  

Luonnon monimuotoisuusohjelman myötä työn seuraaminen ja mittaaminen selkeytyy. Ryhdymme selvittämään myös jokivarsien maa-alueiden tilaa, jota emme ennen ole tarkastelleet luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Haluamme ymmärtää laajemmin, millainen vaikutus toiminnallamme on ja mitä voimme parantaa myös rakennettujen vesistöjen rannoilla. 

Lämpövoimatuotannossa toimenpiteet suunnataan siihen, että käytettävät puuperäiset polttoaineet ovat kestäviä. Tavoitteena on myös hyödyntää enenevässä määrin sivuvirtoja ja kiertotalouden mahdollisuuksia.  

Luonnon monimuotoisuusohjelman alkuvaiheisiin kuuluu paljon selvityksiä ja lähtötilanteiden selvittämistä, jotta toimet voidaan kohdentaa oikein ja kestävästi. Ohjelmassa keskeistä on myös mittaaminen, joka tukee työn etenemistä. Tämä vaatii meiltä uuden omaksumista, pitkäjänteistä oppimista sekä eri asiantuntijoiden yhteistyötä.  

”On silti tärkeää tarttua toimeen jo tämänhetkisillä tiedoilla. Luonnon monimuotoisuus ei ole yksiselitteinen asia, eikä sitä voida mitata yhtä selkeästi kuin esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä. Vastuullisuudessa moni asia on myös yhteydessä toisiinsa. Usein ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet tukevat myös luonnon monimuotoisuutta”, Katja Permanto muistuttaa. 

Luonnon monimuotoisuus on osa kokonaisvaltaista vastuullisuutta 

Luonnon monimuotoisuusohjelman käynnistämisen yhteydessä ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Katja Permanto nimitettiin myös vastuullisuuspäällikön tehtävään ja hän koordinoi nyt vastuullisuustyömme kokonaisuutta. Permannon tehtävänä on tukea eri alojen asiantuntijoita ja viedä tietoa vastuullisuusasioista eteenpäin organisaation sisällä.  

”Luonnon monimuotoisuusohjelma on yksi tärkeä asia, jota haluan omassa tehtävässäni edistää. Samalla on muistettava, että energian tuottajan vastuu on hyvin kokonaisvaltainen. Myös sosiaalinen vastuu sekä turvallisuusasiat kulkevat vahvasti ympäristötekojen rinnalla. Pohjolan Voimassa vastuullisuus kuuluu jokaisen työhön, joten meidän on koulutettava ihmisiä ja huolehdittava, että kaikki ovat ajan tasalla”, Permanto sanoo ja jatkaa: 

”On etuoikeutettua olla mukana muutoksessa ja pystyä viemään asioita konkreettisesti eteenpäin. Vastuullisuus on varsinkin energiantuotannossa valtavan iso asia ja jokainen askel oikeaan suuntaan merkitsee. Olen todella iloinen siitä, millaisen vastaanoton luonnon monimuotoisuusohjelma on meillä saanut. Sitä ei ole tarvinnut perustella kenellekään, vaan kaikki ymmärtävät asian tärkeyden.”